Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Avvis Importanti

Kull meta tghamel ix-xita fil-gurnata li jkun ser jintlghab il-loghob hu mportanti li, mhux inqas minn siegha qabel, il-home team jispezjona l-pitch u jekk ma` jkunx tajjeb ghal-loghob jinforma lill klabb li jkun ser jilghab kontrieh biex ma` jitlghax ghalxejn.
Iz-zewg klabb iridu jilghabu l-loghba l-ghada, jekk il-home team ikollu l-loghob l-ghada tintlghab il-gurnata ta wara. Is-Segretarju tal-Federazzjoni ghandu jigi nfurmat dwar dawn l-arrangamenti.

Infakkarkom fir-regolament, PITCHES, TAGHMIR, BOCCI Pagna 28 para 14:
Ir-referee biss ghandu d-dritt li jiggudika jekk il-pitch ikuns tajjeb ghal-loghob jew le.

Regolament iehor: Pagna 27 Para 11.
Jekk xi partita, ghal xi raguni, tigi posposta jew ma` tkunx tista ssir fil-gurnata, din trid tintlghab l-ghada, u jibqa jsir hekk sa kemm din tintlghab qabel xi partita li jkun immisshom jilghabu z-zewg timijiet, F`cirkustanzi ta` `force majeur` jiddeciedi l-Kunsill.
Nistenna l-koperazzjoni minn kulhadd biex hadd ma` jbghati.

Nigbdilkom l-attenzjoni ghall-ahhar darba biex il-pitches ikunu konformi ma` l-istatut tal-Federazzjoni.

Sa kemm johrog avviz iehor il-loghob jibqa jintlghab fis- 6.00 p.m.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION