Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
LAQGHA GENERALI ANNWALI GHAL-KLABBS KOLLHA SENA 2019

LAQGHA GENERALI ANNWALI

Din is-sena il-Laqgha Generali Annwali tal-Federazzjoni sejra ssir nhar il-Hadd 24 ta’ Frar, 2019.

Fil-kazin tal-Football ta' Hal-Tarxien Rainbows, Hin fid-9.00 ta’ filghodu.

Minn jonqos li jattendi jehel Penali ta’ Hamsa u Ghoxrin Euro.

Ghal din il-Laqgha Generali huma elegibbli zewg membri tal-kumitat BISS.

Hadd m’hu sejjer jidhol ghal din il-Laqgha minghajr Permess.

Il-Laqgha sejra titmexxa fuq din l-Agenda :- 

1.   Qari tal-Minuti ta’ l-Ahhar Laqgha Generali Annwali, 2018

2.   Qari tal-Minuti tal-Laqgha Generali Straordinarja.

3.   Diskors tal-President.

4.   Rapport Amministrattiv.

5.   Rapport Finanzjarju.

6.   Hatra ta’ Awdituri.

7.   Mozzjonijiet u Emendi ghall-Istatut u Regolamenti tal-Loghba.

8.   Affarijiet Ohra.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION