Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Cirkulari 02/23

Federazzjoni Klabbs tal-Bocci (MALTA)

Headquarters: 140, Sisters’ Street, Tarxien TXN 1040, Malta

 

Tel: (+356) 2180 7721  Fax (+356) 2180 7721   Mob: 79080812

Email : fkbmalta@gmail.com     Website: www.fkbocci.com

Facebook :FKBOCCI

 

Cirkulari 02/23                                                           30 ta’ Jannar 2023

 

Lis-Segretarji Kollha ,

 

Menswalita

Irrid infakkarkom li minnufih ghandkom tigu thallus l-Affiliation Fee ghal din is-sena. Kif tafu din tista tithallas biss jekk intom diga ffurmajtu l-kumitat ghas-sena , 2023.

Il-menswalita hija ta’ 80 euro u il-kaxxier ikun il-Headquaters T-Tnejn,T-Tlieta u L-Hamis  bejn il-5:00 u 6:00 ta filghaxija. Min jonqos li jaghmel dan sal-Hamis  16  ta’ Frar, 2023 jigu meqjus li mhux interessat li ser jiehu sehem fil-kompetizzjonijiet tal-Federazzjoni ghal din is- sena.

Rapport Amministrattiv

Jingabar mill-Headquaters tal-Federazzjoni  ir-Rapport Amministriv ta’ din is-sena li gie approvat mill-Kunsill tal-Federazzjoni nhar it-Tnejn 30 ta’ Jannar , 2023.

Kompetizzjoniet tan-Knock Out

Bhal ma ghamilna fi snin ohra l-attivitajiet tal federazzjoni Klabbs tal Bocci ghal din is-sena sejrin jibdew bil kompetizzjonijiet tan-Knock Outs. Dawn huma l-kompetizzjoni ta tnejn kontra tnejn , tlieta kontra tlieta (Trofew ta’ L-Anglu) ,dik Individwali ta’ wiehed kontra wiehed ,Charity Cup u Trofew ta 40 Sena  Anniversarju ta F.K.B . Ghalhekk il-Kunsill qed jappella biex izzommu id-dati imsemmija halli ma jkollniex konfuzjoni fl-ahhar.

 

 

 

 

Knock Out ta’ tnejn bi tnejn

Din il-Kompetizzjoni ser tiftah l-Istagun 2023. Kull Klabb jista jdahhal timijiet kemm irid huwa imma kull team irid ikun iffurmat minn tlett players, tnejn li jilghabu u wiehed reserve. Il-loghob kollu jsir fuq bazi ta’ home u away. It-teamijiet ghandhom jinghataw ismijiet adattati li jistghu jigu mxandra. Ma Kull team trid tithallas registration fee ta Ghoxrin il-Euro (€20.00)

Kompetizzjonijiet ta’ tlieta kontra tlieta

Din hija l-aktar kompetizzjoni prestiggjuza tal-Federazzjoni. Ghaliha l-klabbs jistghu  idahhlu timijiet kemm iridu basta dawn ikunu komposti sa sitt players, tlieta li jilghabu u tlieta ohra bhala riserva. Kull team irid ihallas registration fee ta’ Tlettin  Euro   ( €30.00 ).

Kompetizzjoni Individwali

 

Din hija kompetizzjoni li minnha johrog ic-Champion ta’  Malta tal-Bocci . Il-klabbs  jistghu idahhlu kemm iridu players ghall din il-kompetizzjoni. Il-hlas tar-registration ghal din il-kompetizzjoni huwa ta’ Ghoxrin Euro ( €20.00) ghal kull player fuq bazi ta Home u Away.

 

Charity Cup

Ghal din il-kompetizzjoni team wiehed biss minn kull klabb . Din il loghoba tintlabb sa Hdax il-punt bi tlett partiti ta’ 1x1 , 2x2 , 3x3 u Home u Away. Kull Klabb irid ihallas registration fee ta’ Tlettin  Euro   ( €30.00 ).

40 Years F.K.B Cup

Ghal din il-kompetizzjoni team wiehed biss minn kull klabb . Din il loghoba tintlabb sa 21 punt  bil Home u Away. Kull Klabb irid ihallas registration fee ta’ Tlettin  Euro   ( €30.00 ).

 

 

 

 

L-Applikazzjonijiet

Dawn il- Kompetizzjonijiet jistghu jittiehdu mill-Headquaters tal –Federazzjoni min nhar L-Erbgha 28 ta’ Jannar , 2023 u d-data tal- gheluq taghhom sejra tkun il-Hamis 16 ta’ Frar, 2023 sas- 6:00 p.m.

Inheggukom taghmlu minn kollox u ma thallux ir-registrazzjonijiet ghall ahhar .

 

Tibdil tal-ID Cards ta’ F.K.B

Sal-lum Diversi klabbs diga bdew igibu r-registrazzjonijiet tal- players li ghalqulhom it-tlett snin mal-klabb. Jiddispjacina ninnotaw li ghad hemm min ghadu ma ghamilx dan u ghalhekk ghandu jiehu hsieb li jgib dawn l-ID Cards mil l-iktar fis possibli.

 

 

LAQGHA GENERALI ANNWALI 2023

Din is-sena il-Laqgha Generali Annwali tal-federazzjoni  Klabbs Tal-Bocci sejra ssir Nhar il-Hadd 19 ta Frar 2023 gewwa s-Sala tal-Headquaters Tal-Federazzjoni 140 Triq is-Sorijiet Tarxien

Hin fid 9:00 ta Filghodu

Ghal din il-laqgha huma elegibbli zewg  ufficjali tal-Kumitat .Hadd mhu sejjer jidhol ghal din il-Laqgha minghajr permess.Min jonqos li jattendi hemm penali kif hemm f istatut.

Il-Laqgha sejra titmexxa fuq din l-Agenda

1.Qari tal-Minuti ta l-Ahhar Laqgha Generali 2022

2.Diskors tal-President

3.Rapport Amministrativ

4.Rapport Finanzjarju

5.Hatra ta Awditur

6.Mozzjonijiet , Emendi ghall-Istatut u Regolamenti tal-Loghba.

7.Affarijiet Ohra

Importanti li Mozzjonijiet , Emendi ghall-Istatut u Regolamenti tal-Loghba ghandhom issiru u jintbatu lil Kunsill sa mhux aktar tard minn Nhar il-Hamis  16 ta Frar 2023

 

Inselli Ghalikom,

 

Ryan Cassar

Segretarju  Federazzjoni Klabbs tal-Bocci

 

 

 

 

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION