Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
AVIZZ IMPORTANTI DAWR IL-LOGHOB GHALL-BIEDU TA' L-ISTAGUN 2020

Data: 24 ta’ Frar 2020


Cirkulari: 01/20


Sur Segretarju,


Kif gie miftiehem fil-Laqgha Generali Annwali l-Federazzjoni kellha tghati rendikont tal-bocci kbar kif inbieghu


69 Bocca kbira @ €26 il-wahda                           €1794

44 Bocca Kbira @ €20 il-wahda                           €880

23 Bocca Kbira Mibdula @ €20 il wahda            (€460)


Dawn il-klabbs ta’ hawn taht mhux ser jiehdu sehem fil-kampjonat tar-Reservs 


1 Div.  Isla.

2 Div. Cospicua Rangers, St.Lucija u Thalasselejn.

3 Div. Kalkara, Luqa, M’Skala, Pieta, Qrendi, San Gwann u Valletta St.Paul’s.


Il-hin tal-loghob sa’kemm taqleb is-siegha ikun fis-6 ta’ filghaxija.

Meta taqleb is-siegha il-loghob jintlghab fis-6.30 ta’ filghaxija.


Meta tibghatu ir-rizultati bil-posta tridu twahhlu bolla ta’ 30 centezmu flokk ta’28 centezmu ghax inkella ma’tasalx.


Irrid infakkar lill-klabbs li hekk kif tispicca il-loghba tridu ccemplu lis-segretarju fuq it-telefon cellulari 99802378 jew tidhlu fuq il-facebook tal-Federazzjoni li hu fkbocci u thallu r-rizultat biex b’hekk inzommu il-website aggornata kemm jista jkun.


Qed nitlob lill dawk il-klabbs li ghadhom ma’ gabrux l-I.D. Cards tal-plejers biex jaghmul dan mill aktar fis possibli. CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION