Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
BIEDU TAL-KAMPJONAT TAL-BOCCI 2018

Kif kull hadd jaf nhar it-Tlieta 3 ta' April, 2018, sejer jibda il-Kamjonat tal-Premier League ta’ l-Ewwel Divizzjoni. L-Erbgha jitkompla il-loghob tat-Tieni u Tielet Divizzjoni. il-Loghob kollu sejer jibda fis-6.30 ta' fII-Ghaxija. Il-Gimgha jinlaghb il-Loghob kollu tar-Reserve.

NERGA’ NFAKKRUKOM FIS-SERJETA’ TAL-LOGHBA

Issa li ghadna kif ergajna bdejna bin-Knock Outs tal-bocc, u sejer jibda il-Kampjonat Nazzjonali tal-bocci.


Irridu nfakkrukom li huwa dmir taghkom li taghmlu minn kollox biex inzommu s-serjeta fil-loghba u fl-istess hin taraw li timxu mar-regolamenti tal-loghba tal-bocci. Ghalhekk illum irridu nfakkrukom fuq certi affarijiet li jridu jigu segwiti sewwa, u min jonqos li jaghmel dan ser jittiehdu passi dixxiplinarji kontra t-team tieghu.

1 ) Dwar l-ilbies, irridu nghidu li l-players iridu jkunu lebsin gear wiehed, kemm fil-flokkijiet, kif ukoll fil-qliezet. Qliezet tal-jeans iridu jkunu l-istess kulur. Mhux ttollerat li tlett players ser ikunu lebsin differenti.

Ir-referee ser ikollu dritt qabel il-loghba li jara li dan ir-regolament qed jigi obdut, u ma jhallix jilghab li dawk li ma jkunux b’ gear parigg. Fis-saqajn iridu jintlibsu gym shoes, Flip Flops, qrieq u zraben mhumiex accettati.   

2 ) It-teams meta jmorru jilghabu away, irid ikun hemm maghhom xi ufficjal tal-kumitat li jkollu r-responsabbilta tat-team.

3 ) Qabel il-loghba, ir-referee ghandu jiccekkja l-identity cards ta’ dawk il-plejers, li t-team ikun ser jaghmel uzu minnhom.

Minghajr l-identity card, il-plejer ma ghandux jithalla jilghab. Dwar dan ma hemmx protesti wara l-loghob, imma jrid jigi mwaqqaf qabel ma tibda l-partita. 

4 ) Waqt il-loghob, ma ghandux isir xorb ta’ refeshments u tipjiep. Dan jista jsir fil-break biss.

5 ) Il-Federazzjoni sejra tkompli taghmel hilitha biex tibghat Inspectors biex jassistu ghal-loghob kollu. Ir-rapporti maghmula minnhom, jigu mghoddija minnufih lill Bord tad-Dixxiplina u dan jigi kkastigat  skond in-nuqqas li jkun ghamel.

6 ) Is-Segretarju tal-klabb, li fih jintlaghab il-loghob, huwa responsabbli biex minnufih wara l-loghob, jibghatu mimlijin kif ghandu jkun li Score Sheet, u l-Line-Up, lis-segretarju tal-Federazzjoni.

Sadanittant fil-kaz tal-Premier League, u Knock Outs, hekk kif tintemm il-partita,is-Segretarju tal-klabb fejn tkun intlaghbet il-loghba ghandu jinforma bir-rizultat bil-Mobile Phone lis-Segretarju tal-Federazzjoni, fuq 99802378 ikun x’hin ikun.

HBIEB, F'ISEM IL-KUNSILL TAL-FEDERAZZJONI KLABBS TAL-BOCCI.

NAWGURAW STAGUN MILL-AQWA, SPECJALMET LILL KUMITATI LI JAHDMU GHALL-KLABBIJIET TAGHHOM, BIEX JARAW IL-KLABB JIMXI L-QUDDIEM.

NAGURAW UKOLL LIL PLEJERS KOLLHA, U LID-DELETTANTI TAL-LOGHBA TAL-BOCCI. GRAZZI TMUR UKOLL LIL ISPONSERS LI JEGHNU LIL DAWN IL-KLABBIJIET TAL-BOCCI.

HBIEB NERGA INFAKARKOM BIEX TAGHMLU UZU MILL-WEBSIDE TAL-FEDERAZZJONI LI HIJA :- www.fkbocci.com GHAX FIJA SEJER IKUN HEMM IR-RIZULTATI TAL-LOGHBIET.

IL-PAGNA TA' FACEBOOK HIJA :- FKBOCCI, NIXTIEQ NIHU DIN OKAZZJONI LI JEKK TRIDU ANKE MIN IRID JITFA XI AGORNAMENTI NIEHDU PJACIR.

GRAZZI LIL KULL HADD GHALL-STAGUN MILL-AQWA. AWGURI.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION