Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
BIRZEBBUGIA JIRBHU L-EWWEL EDIZZJONI TAC-CHOSSI SUPER CUP 2011

Il-klabb ta’ Birzebbugia rebhu l-ewwel edizzjoni tac-“CHOSSI SUPPER CUP” ( 2011 ). Il-klabb ta’ Birzebbugia kienu rebhu il-kampjonat Premier League tal-bocci li jigi organizzat mill-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci.  Din il-kompetizzjoni tintlaghab bejn ir-rebbieha tal-kompetizzjoni K.O. 3 x 3 marufa ahjar bhala t-Trofew ta’ l-Anglu u ir-rebbieha tal-Kampjonat Premjer ta’ l-Ewwel Divizjoni.

Ir-Raba edizzjoni tac-Chossi Super Cup kellna it-timijiet ta’ Birzebbugia ( rebbieha tal-Kampjonat Premier) u Birgu ( rebbieha tat-Trofew ta’ l-Anglu ). 

Quddiem pubbliku numeruz li attenda ghal din il-Finali li intlghabet t fil-picth mill-isbah ta’ Hal-Lija. It-tim tal-Birgu fl-ewwel tlett gugati diga kienu ghamlu tmiem ( 8 ) punti. Fir-raba u hames gugata it-tim ta’ Birzebbugia ghamel hames punti ( 5 ) bir-rizultat kien Birgu tmienja u Birzebbugia hamsa ( 8-5 ).

Verament Joseph Schembri ( il-laws ) il-plejer veteran li kien gugatur mat-tim ta’ Birzebbugia kien il-plejer strumentali tul il-loghba kollha fejn mill-bidu net wera il-potenzjal li ghandu f’din il-loghba tal-bocci, ghall kemm il-plejers l-ohra labghu tajjeb ukoll. Fis-stt gugata it-tim tal-Birgu ghamel punt wiehed biss. Fis-seba gugata it-tim ta’ Birzebbugia ghamel hames punti ( 5 ) f’daqqa, bir-rizultat jaqra Birgu disa ( 9 ) ma ghaxra ( 10 ) min fuq it-tim ta’ Birzebbugia.

It-tim tal-Birgu fl-erba gugati ta’ wara, it-tmienja, id-disa, l-ghaxar u il-hdax il-gugata tal- ghamlu disa punti ( 9 ) ohra bir-rizultat jaqra Birgu tmientax ma ghaxra ( 18-10 ) bit-tim tal-Birgu min fuq. 

Rimonta qawwija saret mit-tim ta’ Birzebbugia fejn verament li din is-sena urew li huma ic-Champions il-godda ta’ dan l-istagun, fejn it-tlett gugati ta’ wara it-tnax, tlettax u l-erbghtax il-gugata it-tim ta’ Birzebbugia ghamlu hdax il-punt, bir-rizultat Birzebbugia wiehed u ghoxrin ma tmintax ( 21-18 ) biex finalment rebhu din l-edizzjoni tac-Chossi Super Cup, ghas-sena 2011 fost il-ferh u birju mis-supporters ta’ Birzebbugia. 

Il-lobgha kienet ikkontrollata mir-Refere is-Sur Charles Thorton, mghejjun mis-Sur Raymond Azzopardi.

B’din il-Finali gejna fi tmiem l-istagun tal-Bocci ghas-sena 2011. Il-presentazzjoni tac-“Chossi Super Cup” saret mis-Sur Joseph Scicluna ( ic-Chossi ), kif ukoll mill-President tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci s-Sur Vanni Fabri.

Is-Sur Joseph Scicluna huwa il-bniedem li hareg bil-proposta tas-Super Cup. Is-Sur Scicluna huwa l-isponsor ewlieni tat-Tazza l-kbira, iz-zewg tazzi lir-rebbieha u l-finalisti, u plakek kommemorattivi lill-plejers taz-zewg timijiet.

Is-Sur Scicluna offra li huwa ser jibqa jisponsorja din it-trofew  ic-Chossi Super Cup kull sena. F’isem il- President tal-Federazzjoni s-Sur Vanni Fabi u Kunsill u f’isem id-dilettanti kollha tal-bocci nirringrazzjaw minn qalbna lis-Sur Joseph Scicluna. 


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION