Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
TMIEM IL-KAMPJONAT TAL-BOCCI GHAS-SENA 2018

Tmiem il-Kampjonat tal-Bocci ghas-Sena 2018. Issa hekk kif gie fit-Tmienu il-Kampjonat tal-Bocci nafu fejn maru l-unuri ghal din is-sena 2018.


Fl-Ewwel Divizjoni Ghaxaq rebhu il-Kampjonat ghall-Ewwel darba fl-istorja taghhom wara Hamsa u Tlettin Sena. Fit-Tieni post gew iz-Zebbugin u fit-Tielet post spiccaw is-St.Peter's Zabbar, fejn din id-Divizjoni kienet ferm interesanti mill-bidu sa l-ahhar.


Fin-naha tisfel tal-Klassifika insibu dawn it-timijiet li gew ir-Relegati tat-Tieni Divizjoni.

l-Ewwel klabb li gie ir-relegat kien it-tim tal-Birgu wara azzenza twila fl-Ewwel Divizjoni, u rebhu xebba unuri li torganizza il-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci.

Birgu rebhu il-Premier Lig fis-snien 2002, 2003, 2006, 2010 u Tlett darbiet fuq xulxin fis-snien 2013, 2014 u 2015 li sissa hadd mill-klabbijiet qatt maghmel bhalhom. Rebhu ukoll Sitt darbiet in-Knock Out it-Tazza ta' l-Anglu fis-snien1997, 2006, 2007, 2011, 2012 u 2016. Rebhu Knock Out 2x2 Darbtejn 1999 u 2013. Rebhu ic-Chossi Cup 2010, 2012 u 2015. Rebhu il-Millenium Cup 2000 u 30 Anniversarju 2013. Rebhu ic-Charity Cup Sitt Darbiet fis-Snien 1997, 1988, 2006, 2009, 2013 U 2015. Rebhu ukoll Individwali Knock Out 1x1 meta kellom maghhom lil dawn il-plejers ir-registrati Emmanuel Spiteri ( Zibgi ), fis-sena 2006 u lill Joseph Tabone 2015 fejn nistaw naghjdu li rebhu unuri kollha li torganizza il-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci storja ta' successi.


It-Tieni tim gie relegat huwa it-tim Hamrunis dan il-klabb ukoll rebah il-Lig Nazzjonali fiz-zminijiet 1987, 1988 1990 u 1997. Rebhu ukoll it-Tazza ta' l-Anglu 1989 u 2009. Rebhu Knock Out 2x2 1988, 1989 u 1998. Rebhu Charity Cup fis-sena 1993. 


It-Tielet tim kien it-Tim Bormliz li wara azzenza ta' Hames Snin fl-Ewwel Divizjoni rega sab ruhu fit-Tieni divizjoni, imma ma nistawx ma nsemhux li huwa klabb zir imma b'qalb kbira, b'kumitat li dejjem ra kif ghamel sabiex iz-zomm postu fl-Ewwel Divizjoni.


Fit-Tieni Divizjoni insibu lil dawn it-Timijiet li sejrin ikunu fil-Premier League ghas-sena 2019.

Santa Lucija rebhu din id-divizjoni fejn baqat incerta sa l-ahhar gurnata ta' loghob min jirbah sejer jirbah din id-divizjoni flimkien mat-tim ta' Zurrieq.


Fl-ahhar harga taghhom Santa Lucija barra min darhom rebhu lit-tim taz-Zejtun 21 ma 12, fejn fost il-ferh tal-partitarji taghhom li ghal-Ewwel darba fl-istorja ta' dan il-klabb wara Hamsa u Tlettin sena, sejer jilghab fl-Ewwel Divizjoni u nizlu isimhom fil-Kotba tal-Federazzjoni.


Klabb iehor li din is-sena kellu stagun tajjeb kien it-tim ta' Zurrieq, fejn spiccaw fit-Tieni post tal-Klassifika punt taht Santa Lucija, fejn fl-ahhar gurnata taghhom hargu rebbieha kontra it-tim tal-Gzira 21 ma 1. Dan il-klabb ma tistax ma semihx ghal-hidma li ghamel il-kumitat sabiex jerga isib postu fl-ghola divizjoni kumitat maghqud u habrieki.


Fit-Tielet post spiccaw it-tim ta' Birzebbugia, fejn regaw sabu postom fl-ghola Divizjoni klabb li dejjem ra kif ghamel biex inaqax ismu fil-kotba tal-Federazzjoni, fejn anke rebah Kampjonati ta' l-ghola Divizjoni fis-snin 1995 u 2011. Fejn ghall-Tlett darbiet rebhu it-Tazza ta' l-Anglu fis-snin 1988, 2000 u 2002, u unuri ohra, klabb li dejjem ra kif ghamel sabiex ikun min ta' quddiem, dan kollu huwa ta' mertu kbir ghall-kumitati li dejjem kien.


Fin-naha tisfel tal-klassifika insibu lil dawn it-timijiet li gew ir-relegati ghat-Tielet Divizjoni li huma Gzira, Fgura u Santa Venera. Din id-divizjoni ukoll baqghet incerta sa l-ahhar min sejer izomm postu it-Tieni divizjoni bejn Santa Venera, Thallasalejn u Marsamxetto fejn kollha spiccaw punti indaqs b'Disa punti kull wiehed, imma kienu Santa Venera li tiefu postom fejn fil-konfronti diretti ma dawn it-timijiet huma kienu linqas tim li ghamel punti.


Fit-Tielet Divizjoni Zabbar huma Champions ghax spiccaw fl-Ewwel post tal-Klassifika. Fit-Tieni post insibu zewg timijiet bl-istess punti li huma Tarxien u Luqa, fejn Tarxien spiccaw fit-Tieni post tal-Klassifika fejn fil-konfront dirett mal-Luqin huma spiccawli ghamlu aktar punti. Biex issa dawn it-Tlett timijiet sejjrin jilaghbu fit-Tieni Divizjoni.


Hbieb nixtieq nirringrazzjakom ta' dak kollu li ghamiltu maghna il-Federazzjoni, sabiex ahna stajna inkomplu ghadejien fil-hidma taghna maghkom.


AWGURI TAL-STAGUN IEHOR MIL-AQWA 2019.  

     

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION