Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
NERGA’ NFAKKRUKHOM FIS-SERJETA’ TAL-LOGHBA

NERGA’ NFAKKRUKHOM FIS-SERJETA’ TAL-LOGHBA

Hekk kif sejer jinghata bidu ghat-Tieni Round fil-kampjonat tal-Bocci, irridu nfakkrukhom li huwa dmir taghkom li taghmlu minn kollox biex inzommu s-serjeta  waqt il-loghba tal-bocci u fl-istess hin taraw li timxu mar-regolamenti tal-loghba tal-bocci. Ghalhekk illum irridu nfakkrukhom fuq certi affarijiet li jridu jigu segwiti sewwa, u min jonqos li jaghmel dan ser jittiehdu passi dixxiplinarji kontra t-team tieghu.


1 ) Dwar l-ilbies, irridu nghidu li l-players iridu jkunu lebsin l-istess uniformita jigifieri gear wiehed, kemm fil-flokkijiet, kif ukoll fil-qliezet. Qliezet tal-jeans iridu jkunu l-istess kulur. Mhux ttollerat li tlett players ikunu lebsin differenti. Ir-referee ser ikollu dritt qabel il-loghba li jara li dan ir-regolament qed jigi obdut, u ma jhallix jilghabu li dawk il-plejers ma jkunux b’ gear parigg.Kemm ir-referee kif ukoll il-players ma jistux jilghabu b’fil-flops, qrier jew zraben iridu jintuzaw gym slippers. Ir-referee u l-player ser jinzanmmu responsabli ta’ dawn in-nuqassijiet u mhux ser tigi accetata l-ebda skuza.

 

2 ) It-teams meta jmorru jilghabu away, irid ikun hemm maghhom xi ufficjal tal-kumitat li jkollu r-responsabbilta tat-team.

 

3 ) Hadd mill-Plejers ma jista jaghmel uzu waqt il-loghob mill-Mobile Phone tieghu. Ir-Referee iried jara li dan ghandu jigi osservat.

 

4 ) Qabel il-loghba, ir-referee ghandu jiccekkja l-identity cards ta’ dawk il-plejers, li t-team ikun ser jaghmel uzu minnhom. Minghajr l-identity card, il-plejer ma ghandux jithalla jilghab. Dwar dan ma hemmx protesti wara l-loghob, imma jrid jigi mwaqqaf qabel ma tibda l-partita.

 

5 ) Waqt il-loghob, ma ghandux isir xorb ta’ refeshments. Dan jista jsir fil-break, wara li team ikun ghamel ghaxar punti. L-istess jista jinghad ghat-tipjip. Mhux permss li jithallew players li jkunu fic-cirku jew jitilghu jarawl-loghob bis-sigarret f’idhom. Jekk ser jibqa jkun hemm nuqqas minn din id-direttiva, ser jittiehdu passi kontra l-players li jonqsu, anke ta’ sospensjoni mill-loghob li jkun imiss. 

 

6 ) Il-Federazzjoni sejra tkompli taghmel hilitha biex tibghat Inspectors biex jassistu ghal-loghob kollu. Ir-rapporti maghmula minnhom, jigu mghoddija minnufih lill Bord tad-Dixxiplina u dan jigi kkastigat  skond in-nuqqas li jkun ghamel.

 

7 ) Is-Segretarju tal-klabb, li fih jintlaghab il-loghob, huwa responsabbli biex minnufih wara l-loghob, jibghatu mimlijin kif ghandu jkun, li Score Sheet, u l-Line-Up, lis-segretarju tal-Federazzjoni. Hekk kif tintemm il-partita,is-Segretarju tal-klabb fejn tkun intlaghbet il-loghba ghandu jinforma bir-rizultat fuq il-Mobile Phone lis-Segretarju tal-Federazzjoni, fuq 99252890 ikun x’hin ikun.

 

ATTENZZJONI IMPORTANTI


Nixtieq nigbed l-attenzzjoni lil kumitati kollha tal-klabbs, fejn hemm xi klabbs li numru ta’ F.KB. tal-pleyers taghhom, mhux qeghdin inizzluh tajjeb fuq il-Line-Up Form.

Dan qieghed nghidilkom minhabba is-sistema il-gdida kompjuterizzata. Hemm xi klabbs li mhux qeghdin joghqodu attenti fuq in-numru ta’ F.K.B tal-plejers taghhom, kif ukoll timmarkaw lil dawk il-Plejers li jkunu hadu semm waqt il-loghba.

Nixtieq inheggeg lil membri tal-kumitati kollha tal-klabbs sabiex jiehdu aktar interess, u jkunu aktar responsabbli f’dak li jkunu qedghin jaghmlu.

 

1) Il-plejers irid ikollhom, in-numru tar-Registrazzjoni tal-F.K.B. fuq il-Line Up Form, u jridu jipprezentaw il-Karta ta’ l-Identita’ ta’ l-F.K.B. ir-referee qabel jibda l-loghob. Fin nuqqas ta’ dan, ma jistghux jilaghbu, u jekk b’ rizultat ta’ din il-loghba ma tkunx tista’ ssir, tigi meqjusa bhala ‘Walk-Over’, u r-referee ghandu jaghmel rapport lill-F.K.B.


2) Il-kaptin irid jipprezenta, ‘Line-Up Form’ doppja li jkun fiha l-ismijiet, in-numru tar-Registrazzjoni tal-F.K.B., tal-players, u l-isem tal-membru tal-kumitat, flimkien man-Numru tal-Karta ta’ l-Identita’ u l-firma tieghu lir-referee, qabel kull loghba. Kopja tal-‘Line-Up Form’, ghandha tintbaghat, flimkien mar-rizultat tal-partita lill-F.K.B, u l-kopja l-ohra tinghata lit-team avversarju.

 

Jiena Raymond Azzopardi it-Tezorier tal-F.K.B. nixtieq nghid grazzi min qalbi lill dawk kollha lil b’xi mod urew is-soghba taghhom ghal mewt ta’ missieri. Nibqa nafulkom u dejjem lest ghal kull ghajnuna fil-kapacitajiet tieghi. Grazzi hafna.

 

Nawgura li kulhadd, stagun mimli Successi.

Sahha u nselli ghalikom.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION